Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Overview      Prosoft WINSpeed  โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร  ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อเพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลังสินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขึ้นต้นจากการขายสินค้า รวมทั้งระบบการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายงานที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี  ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ 


Accounts Payable 
เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้โดยเมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าในโปรแกรมบัญชีได้จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสารและเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย ก็สามารถนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้สามารถดูเช็คที่จัดเตรียมได้ที่ระบบ  Cheque and Bank  เมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็บันทึกรายการเพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้ โปรแกรมบัญชี ครั้งแรกสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

Accounts Receivable 
เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน)จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้และโปรแกรมบัญชี ยังสามารถเก็บประวัติการติดตามหนี้, การ Blacklist, การ Cancel Blacklist เพื่อช่วยในการควบคุมลูกหนี้อีกด้วย นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

Advance System 
เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินทดรองเพื่อสำรองจ่าย จะเข้ามาบันทึกขอเบิกเงินทดรองในระบบของโปรแกรมบัญชี จากนั้นผู้มีอำนาจอนุมัติจะเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้เบิกหรือไม่หากเห็นสมควรก็ทำการบันทึกเบิกเงินทดรองจ่ายหลังจากที่พนักงานใช้จ่ายแล้วและต้องการเคลียร์เงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองจ่าย ในระบบเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการเคลีย์เงินทดรองต่อไป

Budget Control 
เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ กับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยโปรแกรมบัญชีจะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาทและเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัทนอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก,แยกตาม Job ด้วย

Campaign Module 
เป็นระบบที่ใช้กำหนดราคาขายของสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดราคาขายตามช่วงเวลา,ราคาขายตามลูกค้าที่ต้องการได้ โปรแกรมบัญชี จะเก็บประวัติการกำหนดราคาขายในแต่ละครั้งไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

Cheque and Bank 
เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

Company Manager 
เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงาน โดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของ User
ในโปรแกรม 
ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆเป็นโปรแกรมบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำเมื่อไร นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำข้อมูลช่วยเตือน โดยกำหนดข้อความ รวมถึงวันที่เตือนไว้ล่วงหน้าได้ และยังกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User เป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่มได้อีกด้วย

Customer Relationship Management 
เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน,ของกิจการได้ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน

Financial Management 
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รองรับการจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิต และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกแบบ และจัดทำงบการเงิน ในรูปแบบที่ทางบริษัทต้องการ ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเรียกดูรายงาน Forecast เพื่อใช้ในการประมาณการด้านการซื้อสินค้า ยอดขาย ข้อมูลด้านการรับเช็ค การจ่ายเช็ค เพื่อใช้ในการวางแผนด้านการจัดสรรงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

General Ledger 
เป็นระบบที่ใช้ในการการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื้อสินค้า ขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลมาที่หน้าจอรายการรายวันให้อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการขายจากระบบ Sale Order ข้อมูลการซื้อจากระบบ Purchase Order เป็นต้น ใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุง และปิดบัญชี ส่วนรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ สามารถดูรายงานภาษี ภาษีขาย จากระบบ Value added Tax รองรับการเตรียมเอกสารก่อนการจ่ายเงิน หรือ Pre-payment การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรียมขี้นระบบ นอกจากนี้โปรแกรมบัญชี ยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแต่ละรายการและสามารถพิมพ์ Voucher คือพิมพ์งบทดลอง หรือ กระดาษทำการได้ที่ระบบ General Ledger

Inventory Control 
เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก, การรับคืนจากการเบิก, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง, การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการขออนุมัติ และการอนุมัติ เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับรู้สินค้าผลิตเสร็จแล้วสามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุน เพื่อให้โปรแกรมคำนวณ เป็นต้นทุนของสินค้าได้ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time ได้

Letter of Credit 
เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่ง โปรแกรมบัญชี สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

Messenger Management 
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเตรียมการส่งเอกสาร,รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดของเอกสารที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน วันและเวลาที่เดินทาง เลขไมล์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบ Petty Cash รวมทั้งการจัดเตรียมรายละเอียดการส่ง-รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงานว่าว่างหรือไม่ และสามารถบันทึกรายการปรับปรุงวันลา หรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งมีการควบคุมจากรายงานปฎิทินพนักงาน  การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการส่งของ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถ และยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้

Petty Cash 
เป็นระบบสำหรับควบคุมเงินสดย่อยโดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิกสามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ซึ่งการบันทึกรับหรือจ่ายเงินสดย่อยโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีที่ระบบ General Ledger สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชย เงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

Purchase Order 
เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า  รองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดทำใบขอซื้อ เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ เข้ามาอนุมัติใบขอซื้อซึ่งใน กรณีที่ยังไม่ทราบว่า ควรซื้อสินค้าจากที่ใด โปรแกรมรองรับในเรื่องของการสำรวจราคา  และเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อด้วย  เมื่อทำการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงเอกสารไปจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจการอนุมัติใบสั่งซื้อโปรแกรมรองรับการรับสินค้าที่ระบบ Warehouse Management ก่อนที่จะมีการอ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด, ซื้อเชื่อ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกเข้าคลังสินค้าระบบ Inventory Control ให้อัติโนมัติเพื่อใช้ตรวจสอบยินสินค้าระหว่างกัน หากมีการจ่ายเงินมัดจำ สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิม กรณีที่มีการซื้อจากต่างประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อมาทำการ Landed Cost เพื่อปันส่วนเข้าต้นทุนสินค้าได้

Sale Order 
เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเก็บประวัติที่ Inquiry หากต้องการประมาณราคาสามารถทำได้ที่ Estimate เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการจัดส่งให้ลูกค้า บันทึกการจองสินค้า เพื่อเรียกดูปฏิทินกำหนดส่งของ การบันทึกสั่งขาย เพื่อใช้ในการอ้างอิงจากตัดสต็อคสินค้าจากระบบ Warehouse Management เพื่อมาบันทึกขายสินค้าที่ระบบ Sale Order สามารถบันทึกการรับเงินมัดจำ เพื่อนำไปตัดเมื่อมีการบันทึกขายสินค้า บันทึกรับคืน,ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงจาก Invoice ใบเดิมได้

Value Added Tax 
เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

Warehouse Management 
เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าที่มีลักษณะเป็น Lot, Lot & Serial, Lot & Expire ซึ่งสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า , การจ่ายสินค้าออก, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ของระบบ Warehouse Management เพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ระบบ Inventory Control ได้อีกด้วย
Service
Complain
ContactUs
Download