Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี

1. การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานและในทุก ๆ งานเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากยอมรับในประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

งานบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกแขนง ระบบบัญชีที่ดีจะทำให้เกิดการควบคุมภายในของกิจการนั้น ๆ ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ในปัจจุบันนักบัญชี ได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานบัญชีมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่นำมาใช้มี 2 ลักษณะคือ

1. โปรแกรมตารางงาน เช่น LOTUS (ปัจจุบันไม่มีผู้นิยมใช้แล้ว) และ Microsoft Excel 
2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

ข้อดีของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
  1. สะดวกรวดเร็ว
  2. ประหยัดเวลา
  3. ใช้บุคลากรน้อย
  4. ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
  5. หากมีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ง่าย
ข้อเสียของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
  1. ใช้เงินลงทุนมาก
  2. พนักงานบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะขาดความมั่นคงและอาจทำให้เกิดความเสียหาย
  3. ข้อมูลอาจสูญหาย
  4. ข้อมูลอาจถูกคัดลอก (Copy)
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ด้าน Hard Ware

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU รุ่น Pentium 4 ขึ้นไป
2. Hard Disk ไม่น้อยกว่า 40 ขึ้นไป
3. RAM ไม่น้อยกว่า 128 MB

ด้าน Soft Ware

1. โปรแกรมตารางงาน เช่น Microsoft Excel
2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี ( ในกรณีที่กิจการต้องการใช้ )ด้านอื่น ๆ
1. เครื่องพิมพ์ ( Printer ) แบบ Dot Matrix , Laser หรือ Ink Jet
2. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ( UPS ) บทความโดย : www.thaigoodview.com
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftwinspeed.com
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai