Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Product Details
              โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการ
ทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมด 24 เมนู

 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อเรียกดูรายงานได้ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 • รองรับการทำงานของฝ่ายบัญชีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ 
 • สามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผน
  และวิเคราะห์ข้อมูล
 • รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่ม
  ยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ 
 • บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงิน
  รองรับอีกด้วย และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธี นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจาก
  ระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด
 • ระบบบัญชีแยกสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ 
 • สามารถทำงานต่างสาขาได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ
 • การอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวม
  เอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทั้งหมด  หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail  Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
Service
Complain
ContactUs
Download