Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
ธุรกิจผลิต

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบสินค้าต้นทุน Stock และวัตถุดิบ
รายรับรายจ่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการ การวางแผน
การผลิต และลดต้นทุนในการผลิตธุรกิจนำเข้า

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี WINSpeed สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบ การซื้อ - ขาย คำสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการดำเนินงาน ประวัติการซื้อขาย ประวัติสินค้านำเข้า เพื่อทำใบเสนอราคา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบกำไร - ขาดทุนธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี WINSpeed สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถจัดหมวดหมู่ ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำประวัติ
การทำธุรกรรมของลูกค้า ตรวจสอบการชำระ-ค้างชำระได้อย่างง่ายดายธุรกิจก่อสร้าง

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี WINSpeed สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบ วัสดุในคลัง การเบิกจ่ายวัสดุ
คำนวนค่างวดงาน การชำระค่างาน ค่าก่อสร้าง รายรับรายจ่าย ค่างานเพิ่มตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ธุรกิจฝากขาย

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี WINSpeed สามารถบันทึก
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบ-จัดทำ ข้อมูลลูกค้า ผู้ฝากขาย
ค่านายหน้า คลังสินค้า และประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ คำนวณกำไร-ขาดทุนService
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai