Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
PDCA วงจรบริหารในงานบัญชี

หลักการบริหารโดยใช้ วงจร PDCA นั้นเมื่อนำเอาหลักการบัญชีเข้ามาจับก็สามารถช่วยส่งเสริมให้แผนธุรกิจ ดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ ประเด็นนี้ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือ “ร้านไหนกำไรมากกว่ากัน” โดย ฮายาชิ อัทสึมุ ดังนี้เข้าชม : 2763
ทันสมัยในงานบัญชี

ในอดีตที่ผ่านมาความเจริญทางด้าน วัตถุและเทคโนโลยียังมีไม่มาก จึงทำให้การทำงาน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงงานมนุษย์ ต่อมามนุษย์ได้มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมายและเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าชม : 2847
บทบาทนักบัญชียุคใหม่

ในอดีต ภาพของนักบัญชีคือบุคคลที่ไม่ค่อยสมาคมกับใครเพราะวันทั้งวันเคร่งเครียดกับ การ เดบิท เครดิต ตัวเลข บางครั้งใช้เวลาทั้งวันเพื่อจะควานหาตัวเลขที่ขาดหายจากบัญชีไปเพียงบาทสอง บาท เพื่อให้ปิดงบลงตัว แต่ในวันนี้เมื่อรูปแบบของการทำบัญชีได้เปลี่ยนไปสู่ การบัญชีเพื่อการจัดการ ก็เลยส่งผลให้นักบัญชีมีพัฒนาการไปไกลจากจุดเดิมเป็นอย่างมากเข้าชม : 10750
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบัญชี

บัญชีที่ทำกันโดยทั่วไป ได้แก่ บัญชีเงินเดือน (payroll) การออกใบกำกับสินค้า (invoice) บัญชีลูกหนี้ (account receivable) การรับเงิน (cash receipts) บัญชีเจ้าหนี้ (account payable) การพิมพ์เช็คและหักบัญชี (check writing and reconciliation) เป็นต้นเข้าชม : 5684
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

ธุรกิจจะต้องเลือกวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสินค้าให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของกิจการประเภทพาณิชยกรรม หรือกิจการซื้อขายสินค้านั่นเอง..เข้าชม : 3478
ความทันสมัยในงานบัญชี

ในอดีต ที่ผ่านมาความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยียังมีไม่มาก จึงทำให้การทำงาน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงงานมนุษย์ ต่อมามนุษย์ได้มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมายและเกิดความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนั้นยังเกิดการขยายตัวขององค์การต่าง ๆเข้าชม : 2342
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานและในทุก ๆ งานเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากยอมรับในประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำเข้าชม : 4539
ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี

ปัจจุบันงานของนักบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทำให้มีการพัฒนาชุดคำสั่ง สำเร็จรูปหรือชุดคำสั่งเฉพาะสำหรับช่วยในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มความถูกต้องในการทำงานแก่ผู้ใช้ ทำให้นักบัญชีมีเวลาในการปฏิบัติงานเชิงบริหารมากขึ้นเข้าชม : 4723
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai